Nhân sự

Mss.Toàn

KT Bán hàng

Thu Hà

NV.Kinh doanh

Đào Thu Huyền

NV.Kinh doanh

Mr.Vinh

NV.Kinh doanh

Lê Hảo

NV.Kinh doanh

Tô Xuân Đức

NV.Kinh doanh

Thu Hương

NV.Kế toán

Đinh Thị Huyền

Kế toán công nợ

Ngọc Bích

KT Công nợ

Phi Long

NV.Kinh doanh

Lê Phú Hoàng

NV.Kinh doanh

Tổ trưởng SX

Tổ trưởng SX

Tổ trưởng SX

Tổ trưởng SX